弟子规

0    99    1

Tags:

👉 本文共约27792个字,系统预计阅读时间或需105分钟。

总叙

zǒng
guīshèngrénxùn
shǒuxiàojǐnxìn
nàizhòngérqīnrén
yǒuxuéwén

入则孝

xiào
yìnghuǎn
mìngxínglǎn
jiàojìngtīng
shùnchéng
dōngwēnxiàqìng
chénxǐnghūndìng
chūgàofǎnmiàn
yǒuchángbiàn
shìsuīxiǎoshànwéi
gǒushànwéidàokuī
suīxiǎocáng
gǒucángqīnxīnshāng
qīnsuǒhàowèi
qīnsuǒjǐnwèi
shēnyǒushāngqīnyōu
yǒushāngqīnxiū
qīnàixiàonán
qīnzēngxiàofāngxián
qīnyǒuguòjiànshǐgēng
使
róushēng
jiànyuèjiàn
háosuíyuàn
qīnyǒuyàoxiāncháng
zhòushìchuáng
sāngsānniánchángbēi
chùbiànjiǔròujué
sāngjìnjìnchéng
shìzhěshìshēng

出则弟

chū
xiōngdàoyǒudàogōng
xiōngxiàozàizhōng
cáiqīngyuànshēng
yánrěnfènmǐn
忿
huòyǐnshíhuòzuòzǒu
zhǎngzhěxiānyòuzhěhòu
zhǎngréndàijiào
rénzàidào
chēngzūnzhǎngmíng
duìzūnzhǎngxiànnéng
zhǎng
zhǎngyántuìgōng
退
xiàchéngxià
guòyóudàibǎi
zhǎngzhěyòuzuò
zhǎngzhězuòmìngnǎizuò
zūnzhǎngqiánshēngyào
wénquèfēi
jìntuìchí
退
wènduìshì
shìzhūshì
shìzhūxiōngshìxiōng

jǐn
zhāozǎomiánchí
lǎozhìshí
chénguànjiānshùkǒu
biànniàohuízhéjìngshǒu
便尿
guānzhèngniǔjié
jǐnqiè
zhìguānyǒudìngwèi
luàndùnzhìhuì
guìjiéguìhuá
shàngxúnfènxiàchènjiā
duìyǐnshíjiǎn
shíshìguò
niánfāngshàoyǐnjiǔ
yǐnjiǔzuìzuìwéichǒu
cōngróngduānzhèng
shēnyuánbàigōngjìng
jiàn
yáo
huǎnjiēliányǒushēng
kuānzhuǎnwānchùléng
zhízhíyíng
shìyǒurén
shìmángmángduōcuò
wèinánqīnglüè
dòunàochǎngjuéjìn
xiéshìjuéwèn
jiāngménwènshúcún
jiāngshàngtángshēngyáng
rénwènshuíduìmíng
fēnmíng
yòngrénmíngqiú
tǎngwènwéitōu
jièrénshíhuán
rénjièyǒuqiān

xìn
fánchūyánxìnwéixiān
zhàwàngyān
huàshuōduōshǎo
wéishìnìngqiǎo
jiānqiǎohuì
shìjǐngqièjièzhī
jiànwèizhēnqīngyán
zhīwèiqīngchuán
shìfēiqīngnuò
gǒuqīngnuòjìntuìcuò
退
fándàozhòngqiěshū
hu
shuōchángshuōduǎn
guānxiánguǎn
jiànrénshàn
zòngyuǎnjiàn
jiànrénènèixǐng
yǒugǎijiājǐng
wéixuéwéicái
réndāng
ruòruòyǐnshí
rénshēng
wénguòwén
sǔnyǒuláiyǒuquè
wénkǒngwénguòxīn
zhíliàngshìjiànxiāngqīn
xīnfēimíngwéicuò
yǒuxīnfēimíngwéiè
guònénggǎiguī
tǎngyǎnshìzēng

泛爱众

fànàizhòng
fánshìrénjiēài
tiāntóngtóngzài
xìnggāozhěmínggāo
rénsuǒzhòngfēimàogāo
cáizhěwàng
rénsuǒfēiyán
yǒunéng
rényǒunéngqīng
chǎnjiāopín
yànxīn
rénxiánshìjiǎo
rénānhuàrǎo
rényǒuduǎnqièjiē
rényǒuqièshuō
dàorénshànshìshàn
rénzhīzhīmiǎn
yángrénèshìè
zhīshènhuòqiězuò
shànxiāngquànjiējiàn
guòguīdàoliǎngkuī
fánguìfēnxiǎo
duōshǎo
jiāngjiārénxiānwèn
ēnbàoyuànwàng
bàoyuànduǎnbàoēncháng
dàishēnguìduān
suīguìduānérkuān
shìrénxīnrán
rénfāngyán

亲仁

qīnrén
tóngshìrénlèi
liúzhòngrénzhě
guǒrénzhěrénduōwèi
yánhuìmèi
néngqīnrénxiànhǎo
jìnguòshǎo
qīnrénxiànhài
xiǎorénjìnbǎishìhuài

余力学文

xuéwén
xíngdànxuéwén
zhǎnghuáchéngrén
dànxíngxuéwén
rènjiànmèizhēn
shūyǒusāndào
xīnyǎnkǒuxìnjiēyào
fāng
wèizhōng
kuānwéixiànjǐnyònggōng
gōngdàozhìtōng
xīnyǒusuízhá
jiùrénwènqiúquè
fángshìqīngqiángjìng
ànjiéyànzhèng
piānxīnduān
jìngxīnxiānbìng
lièdiǎnyǒudìngchù
kànhuányuánchù
suīyǒujuànshù
yǒuquēhuàijiùzhī
fēishèngshūbǐngshì
cōngmínghuàixīnzhì
bào
shèngxiánxúnzhì

标签:

头像

小麦苗

学习或考证,均可联系麦老师,请加微信db_bao或QQ646634621

您可能还喜欢...

发表回复

嘿,我是小麦,需要帮助随时找我哦
  • 18509239930
  • 个人微信

  • 麦老师QQ聊天
  • 个人邮箱
  • 点击加入QQ群
  • 个人微店

  • 回到顶部
返回顶部