千字文

0    80    1

Tags:

👉 本文共约43053个字,系统预计阅读时间或需162分钟。

tiānxuánhuángzhòuhónghuāng
yuèyíngchénxiǔlièzhāng
宿
hánláishǔwǎngqiūshōudōngcáng
rùnchéngsuìtáoyáng
yúnténgzhìjiéwéishuāng
jīnshēngshuǐchūkūngāng
jiànhàoquèzhūchēngguāng
guǒzhēnnàicàizhòngjièjiāng
hǎixiándànlínqiánxiáng
lóngshīhuǒniǎoguānrénhuáng
shǐzhìwénnǎishāng
tuīwèiràngguóyǒutáotáng
diàomínzuìzhōuyīntāng
zuòcháowèndàochuígǒngpíngzhāng
àishǒuchénróngqiāng
xiáěrshuàibīnguīwáng
míngfèngzàizhúbáishíchǎng
huàbèicǎolàiwànfāng
gàishēncháng
gōngwéiyǎnggǎnhuǐshāng
zhēnjiénánxiàocáiliáng
zhīguògǎinéngwàng
wǎngtánduǎnshìcháng
xìnshǐnánliáng
使
bēirǎnshīzàngāoyáng
jǐngxíngwéixiánniànzuòshèng
jiànmíngxíngduānbiǎozhèng
kōngchuánshēngtángtīng
huòyīnèyuánshànqìng
chǐfēibǎocùnyīnshìjìng
shìjūnyuēyánjìng
xiàodāngjiézhōngjìnmìng
línshēnbáoxīngwēnqìng
lánxīnsōngzhīshèng
chuānliúyuānchéngyìng
róngzhǐruòyánāndìng
chūchéngměishènzhōnglìng
róngsuǒshènjìng
xuéyōudēngshìshèzhǐcóngzhèng
cúngāntángéryǒng
shūguìjiànbiézūnbēi
shàngxiàchàngsuí
wàishòuxùnfèng
zhūshúyōuér
kǒnghuáixiōngtóngliánzhī
怀
jiāoyǒutóufēnqiēzhēng
rényǐnzào
jiéliántuìdiānpèifěikuī
退
xìngjìngqíngxīndòngshén
shǒuzhēnzhìmǎnzhú
jiānchícāohǎojué
huáxiàdōngèrjīng
西
bèimángmiànluòwèijīng
gōngdiànpánlóuguānfēijīng
殿
xiěqínshòuhuàcǎixiānlíng
bǐngshèpángjiázhàngduìyíng
yánshèchuīshēng
shēngjiēbiànzhuànxīng
yòutōngguǎngnèizuǒchéngmíng
广
féndiǎnqúnyīng
gǎozhōngshūjīng
稿
luójiāngxiàngxiáhuáiqīng
fēngxiànjiāqiānbīng
gāoguānpéiniǎnzhènyīng
shìchǐchējiàféiqīng
gōngmàoshíbēimíng
pányǐnzuǒshíāhéng
yǎnzháiwēidànshúyíng
huángōngkuāngruòqīng
huíhànhuìyuègǎndīng
jùnduōshìshíníng
jìnchǔgēngzhàowèikùnhéng
jiǎmièguójiànhuìméng
zūnyuēhánfánxíng
jiǎnyòngjūnzuìjīng
xuānwēishāchídānqīng
jiǔzhōubǎijùnqínbìng
yuèzōngtàidàichánzhǔyúntíng
yànménsàitiánchìchéng
kūnchíjiéshídòngtíng
kuàngyuǎnmiánmiǎoyánxiùyǎomíng
zhìběnnóngjià
chùzǎinánshǔ
shuìshúgòngxīnquànshǎngchùzhì
mèngdūnshǐbǐngzhí
shùzhōngyōngláoqiānjǐnchì
língyīnchájiànmàobiàn
juéjiāyóumiǎnzhīzhí
xǐnggōngjièchǒngzēngkàng
dàijìnchǐlíngāoxìng
liǎngshūjiànjièshuí
suǒxiánchùchénliào
qiúxúnlùnsǎnxiāoyáo
xīnzòulěiqiǎnxièhuānzhāo
deyuánmǎngchōutiáo
wǎncuìtóngzǎodiāo
chéngēnwěiluòpiāoyáo
youkūnyùnlíngjiàngxiāo
dānwánshìnángxiāng
yóuyōuwèizhǔěryuánqiáng
shàncānfànshìkǒuchōngcháng
bǎopēngzǎiyànzāokāng
qīnjiùlǎoshàoliáng
qièfǎngshìjīnwéifáng
wánshànyuánjiéyínzhúwěihuáng
zhòumiánmèilánsǔnxiàngchuáng
xiánjiǔyànjiébēishāng
jiǎoshǒudùnyuèqiěkāng
hòuzhēngcháng
sǎngzàibàisǒngkǒnghuáng
jiāndiéjiǎnyàoshěnxiáng
hàigòuxiǎngzhíyuànliáng
luóhàiyuèchāoxiāng
zhūzhǎnzéidàohuòpànwáng
shèliáowánqínruǎnxiāo
tiánlúnzhǐjūnqiǎorèndiào
shìfēnbìngjiējiāmiào
máoshīshūgōngpínyánxiào
姿
niánshǐměicuīhuīlǎngyào
xuánxuánhuìhuánzhào
zhǐxīnxiūyǒngsuíshào
yǐnlǐngyǎnglángmiào
shùdàijīnzhuāngpáihuáizhāntiào
lòuguǎwénméngděngqiào
wèizhùzhěyānzāi

标签:

头像

小麦苗

学习或考证,均可联系麦老师,请加微信db_bao或QQ646634621

您可能还喜欢...

发表回复

嘿,我是小麦,需要帮助随时找我哦
  • 18509239930
  • 个人微信

  • 麦老师QQ聊天
  • 个人邮箱
  • 点击加入QQ群
  • 个人微店

  • 回到顶部
返回顶部